POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Pragniemy poinformować, że WAMA GOLD Sp. z o.o. przestrzega wszystkich stosownych przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.
Szanujemy i chronimy prywatność Klientów i Użytkowników, a także zapewniamy, że w każdej chwili odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz gwarantujemy realizację przysługujących z tego tytułu praw. Prosimy zatem o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.


 

I.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów strony internetowej www.wamagold.com oraz
konfigurator.zlotyskorpion.com.


2. Polityka prywatności określa również zasady stosowania plików cookies.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa unijnego i krajowego dotyczące ochrony danych osobowych,
a w szczególności o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U.UE.L.2016.119.1 dalej: „RODO“) oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. dalej: „Ustawa“).
Nadto dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344
t.j. ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. ze zm.).


4. Administratorem danych osobowych Klientów i Użytkowników strony internetowej w rozumieniu przepisów RODO jest WAMA GOLD Sp. z o.o.
z siedzibą w Zgierzu, przy ul. Rzemieślniczej 19, wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000791518, REGON: 38401568500000,
NIP 7322197207, zwana dalej Administratorem lub Usługodawcą


 

II. ZASADY i ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

 

1. Czym są dane osobowe i jakie dane osobowe przetwarza Administrator? Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej
lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną,
ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za
pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. Administrator przetwarza dane osobowe aby zapewnić jak najbardziej efektywne
korzystanie ze strony internetowej a także by dopasować jej treść i móc zaoferować jak najbardziej dopasowaną do potrzeb Klientów oraz Użytkowników
strony ofertę.


2. Administrator pozyskuje informacje o Klientach i Użytkownikach poprzez gromadzenie logów serwera. Logi są wyłącznie materiałem pomocniczym
służącym do administrowania serwerem, w tym do generowania statystyk. Dane te mają charakter zbiorczy i nie są kojarzone z konkretnymi osobami
korzystającymi ze strony. Logi nie są udostępniane podmiotom trzecim.


3. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów i Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług udostępnianych za
pośrednictwem strony internetowej.


4. Administrator informuje, że w związku z możliwością założenia konta klienta na stronie internetowej, Klienci mogą zostać zobowiązani do podania
określonych danych, takich jak imię i nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz hasło. Podanie tych danych jest konieczne
do założenia konta.


5. Dane podane przez Klientów i Użytkowników w związku z zapisem na Newsletter, są wykorzystywane wyłącznie do wysyłki Newslettera w oparciu
o zgodę udzieloną przez Klienta bądź Użytkownika.


6. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów i Użytkowników strony internetowej w następujących celach:

a. złożenia i realizacji zamówienia za pośrednictwem strony internetowej (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO - wykonanie umowy lub podjęcie działań
przed zawarciem umowy);


b. realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO - wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem
umowy);


c. prowadzenia obsługi Klienta i Użytkownika, w szczególności zarządzanie kontem czy rozwiązywania problemów technicznych (w oparciu o art. 6 ust. 1
lit. b i f RODO - wykonanie umowy; prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora);


d. kontaktu z Klientem i Użytkownikiem w ramach obsługi klienta (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda na przetwarzanie; w oparciu o art. 6 ust. 1
lit. b RODO - jeżeli po kontakcie dojdzie do zawarcia umowy; w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO - na potrzeby archiwizacji korespondencji);


e. wysyłki Newslettera ( w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda na przetwarzanie; art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO – wykonanie umowy; prawnie
uzasadniony interes realizowany przez administratora.


7. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

a. imię i nazwisko;

b. nazwa firmy,

c. numer NIP;

d. adres zamieszkania, siedziby lub prowadzenia działalności gospodarczej;

e. adres dostawy (jeśli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby/prowadzenia działalności);

f.  adres poczty elektronicznej;

g. numer telefonu;

h. data urodzenia;

i. pliki cookies;

j.  daty oraz godziny wizyty Klientów i Użytkowników na stronie internetowej;

k. właściwości urządzeń Klientów i Użytkowników strony internetowej, a w szczególności systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz rozmiaru
okna przeglądarki;


l. adres IP urządzenia;

m. identyfikatory urządzenia, na które składają się indywidualne cechy urządzenia mobilnego. Identyfikatory urządzenia umożliwiają Administratorowi
rozpoznanie urządzenia na Stronie. Przykładami identyfikatorów urządzeń są : „Ad-ID" systemu operacyjnego iOS, „Identyfikator wyświetlania reklam"
systemu operacyjnego Android.


8. Podanie przez Klienta bądź Użytkownika powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy sprzedaży bądź świadczenia przez
Administratora usług drogą elektroniczną. Ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy lub realizacji danej usługi.


9. Zakres danych osobowych niezbędnych do realizacji konkretnej usługi każdorazowo jest wskazywany na stronie internetowej.

10. Dane osobowe Klientów i Użytkowników strony będą przetwarzane przez okres realizacji zamówień i usług elektronicznych, jak i przez okres
przedawnienia roszczeń, okresy wynikające z przepisów prawa podatkowego i innych stosownych regulacji w tym zakresie.
Administrator zapewnia, że
regularnie dokonuje ich przeglądu i usuwa na bieżąco dane, które nie są  już potrzebne do osiągnięcia celów, wymienionych w pkt 6 oraz upłynęły już
okresy wymienione w zdaniu 1.


11. Dane osobowe Klientów i Użytkowników strony internetowej są przekazywane następującym podmiotom, z którymi Administrator prowadzi współpracę
celem realizacji zamówień lub udostępniania usług elektronicznych:


a. hostingodawcy serwerów, podmioty IT które pomagają ulepszać i utrzymywać stronę internetową oraz programy i systemy informatyczne służące do zarządzania przedsiębiorstwem,

b. Google Analytics, internetowa usługa analityczna dostarczana przez Google Inc. („Google“), USA. Google Analytics używa plików cookie, które
umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z naszej strony. Informacje wytworzone przez plik cookie na temat Państwa korzystania z tego serwisu są przekazywane i zapisywane na serwerze Google. Na nasze zlecenie, Google będzie wykorzystywał te informacje, aby przeanalizować korzystanie z serwisu przez Użytkowników w celu przygotowania raportów na temat aktywności w serwisie internetowym oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony i Internetu na rzecz podmiotu zlecającego. Tak, jak zapewniliśmy wyżej, dane nie będą wykorzystywane do celów identyfikacji jakiejkolwiek osoby fizycznej! Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia Państwa przeglądarki; wskazujemy jednak na to, że w takim wypadku nie będą Państwo ewentualnie mogli korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji naszej strony. Ponadto Użytkownicy mogą uniemożliwić gromadzenie przez Google danych wytworzonych przez pliki cookie oraz odnoszących się do Państwa korzystania z serwisu internetowego (łącznie z Państwa adresem IP) jak i przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl Dane strony trzeciej: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: 353 (1) 436 1001. Warunki użytkowania: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html Polityka Prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pL W każdym momencie mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec gromadzenia oraz przetwarzania danych związanych z użytkowaniem strony Google (w tym również Państwa adres IP) poprzez pobranie oraz instalację wtyczki w Państwa przeglądarce, która jest dostępna pod następującym adresem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en,

c. Google AdWords, Google Adwords / Remarketing, Administrator korzysta również z funkcji remarketingu w Google AdWords w Google Inc, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwane dalej "Google"). Remarketing pozwala na stworzenie spersonalizowanej „podpowiedzi” dla odbiorcy, który wcześniej przeglądał daną stronę/strony w witrynie Google po to, aby wyświetliła się reklama produktu/usługi którą Użytkownicy mogą być zainteresowani. W tym celu, w Państwa przeglądarce są przechowywane pliki cookie gromadzone z poszczególnych stron odwiedzanych przez Państwa za pośrednictwem przeglądarki Google. Odwiedziny Użytkowników gromadzone są za pomocą plików cookie, które służą do identyfikacji przeglądarki internetowej samego urządzenia; dane osobowe nie są przechowywane. W każdej chwili istnieje możliwość ograniczenia lub wyłączenia zapisywania plików cookie przez Google, postępując zgodnie ze wskazanym linkiem oraz instalując umieszczone tam wtyczki: www.google.com/settings/ads/plugin. Więcej informacji na temat Google Adwords oraz polityki prywatności Google znajduje się pod adresem:
www.google.com/privacy/ads,

d. Doubleclick wtyczki FB strona internetowa zarządzana przez Administratora korzysta również z wtyczki społecznościowej (ang. Social Plugins)
portalu społecznościowego Facebook.com, zarządzanego przez Meta Platforms, Inc., dawniej jako Facebook, Inc.,
1601 Willow Road Menlo Park,
CA 94025 United States
,. Wtyczki są oznaczone logo portalu, jego ikoną lub też dodatkiem "Facebook Social Plugin". W przypadku uruchomienia
przez Użytkownika strony internetowej, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka utworzy bezpośrednie połączenie z serwerem Facebook. Zawartośćwtyczki zostaje przez portal Facebook.com bezpośrednio przekazana do przeglądarki i przez nią włączona w stronę internetową. Administrator nie maw tym zakresie żadnego wpływu na rozmiar danych, które Facebook pobiera za pomocą tej wtyczki. Jeśli Użytkownik jest członkiem Facebooka ale nie chce, by portal ten kojarzył zgromadzone dane Użytkownika, musi dokonać na swoim koncie na Facebooku odpowiednich ustawień. Za udzielanie dostępu do danych Użytkowników udostępnionych przez nich samodzielnie Facebookowi odpowiada ten podmiot i w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do bezpośrednio do tego podmiotu albo dokonać zmian w ustawieniach konta na Facebooku,


e. Wtyczki serwisu społecznościowego („wtyczki”) Instagram, strona internetowa zarządzana przez Administratora korzysta również z wtyczki
społecznościowej (ang. Social Plugins) portalu społecznościowego Instagram.com, zarządzanego przez Meta Platforms, Inc., dawniej jako Facebook,
Inc.,
Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 United States. Wtyczki są oznaczone logo portalu, jego ikoną np. w formie „kamery Instagram”. W przypadku uruchomienia przez Użytkownika strony internetowej, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka utworzy bezpośrednie połączenie z serwerem Instagram. Zawartość wtyczki zostaje przez portal Instagram.com bezpośrednio przekazana do przeglądarki i przez nią włączona w stronę internetową. Administrator nie ma w tym zakresie żadnego wpływu na rozmiar danych, które Instagram pobiera za pomocą tej wtyczki. Jeśli Użytkownik jest członkiem Instagram ale nie chce, by portal ten kojarzył zgromadzone dane Użytkownika, musi dokonać na swoim koncie na Instagramie odpowiednich ustawień. Za udzielanie dostępu do danych Użytkowników udostępnionych przez nich samodzielnie Instagramowi odpowiada ten podmiot i w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do bezpośrednio do tego podmiotu albo dokonać zmian w ustawieniach konta na Instagramie,

f. Biura rachunkowo-księgowe, z którymi współpracuje Wama Gold Sp. z o.o. w zakresie księgowości, kadr i płac,

g. Firmy kurierskie realizujące dostawy zamówionych towarów,

h. Kancelarie prawne w ramach umowy o współpracy z Wama Gold Sp. z o.o.,

i. Firmy i instytucje finansowe udzielające finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej (banki, firmy windykacyjne, firmy faktoringowe, instytucje
i urzędy państwowe udzielające dofinansowań ze środków unijnych oraz operatorzy projektów unijnych),


j. urzędy i organy administracji państwowej.

 

III.  ZASADY STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES

 

1. Administrator w ramach strony internetowej zbiera informacje zawarte w plikach cookies w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania strony
internetowej.


2. Pliki cookies są to pliki tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika odwiedzającego stronę internetową. Pliki cookies pozwalają m.in. na utrzymanie sesji czy zapamiętanie ustawień strony internetowej preferowanych przez Użytkownika.

3.  Administrator w ramach strony internetowej wykorzystuje następujące pliki cookies w następujących celach:

a. identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych na stronie internetowej;

b. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

c. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy lub danych logowania na stronie internetowej;

d. dostosowywania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej;

e. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej oraz badania potrzeb Użytkowników.

4. Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

a. niezbędne - konieczne do prawidłowego działania strony internetowej i witryna nie może bez nich poprawnie funkcjonować. Służą one
podstawowym celom działania witryny, takim jak: zapamiętywanie preferencji prywatności użytkownika i ustawień logowania oraz zbieranie informacji
w formularzach wypełnianych przez użytkownika;


b. funkcjonalne - służą zapamiętaniu przez witrynę wprowadzonych przez Użytkownika ustawień oraz zapewniają personalizację treści na podstawie działań podejmowanych z witryną. Mogą być ustawiane także przez podmioty trzecie, które świadczą usługi w ramach strony internetowej;

c. cookies analityczne - służą pozyskiwaniu informacji o lokalizacji, częstotliwości i czasu odwiedzania witryny oraz ścieżkach poruszania się po
witrynie przez Użytkowników i wykorzystywanych przez nich funkcjonalności. Pliki te służą podnoszeniu jakości świadczonych usług, dostosowywaniu ich do potrzeb Użytkowników oraz
poprawianiu wydajność witryny. Mogą być ustawiane także przez podmioty trzecie, które świadczą usługi w ramach strony internetowej. Wykorzystywanie plików cookies w celach analitycznych wiąże się z przekazywaniem na serwery Google znajdujące się w USA informacji o sesjach przeglądania oraz usługach świadczonych w ramach Google Analytics  - w związku z brakiem zgodności przetwarzania danych osobowych w ramach Google Analytics z regulacjami Unii Europejskiej oraz braku stosowania przez Google środków mających zapewnić legalność takiego przetwarzania;

d. cookies marketingowe/ reklamowe - służą wyświetlaniu reklam oraz produktów dostosowanych do aktywności i preferencji Użytkownika. Treści
marketingowe i reklamowe mogą pojawić się na witrynach podmiotów trzecich i być
mogą być ustawiane za pośrednictwem witryny przez naszych
partnerów reklamowych.


5. Administrator w ramach strony internetowej korzysta z zewnętrznych plików cookies dostarczanych w celu popularyzacji strony internetowej za
pomocą serwisu społecznościowego Facebook oraz Instagram. Administratorem cookies zewnętrznego jest
Meta Platforms, Inc., dawniej jako
Facebook, Inc.
z siedzibą w Stanach Zjednoczonych lub w Irlandii.

6. Meta Platforms, Inc., dawniej jako Facebook, Inc. jako podmiot z państwa trzeciego (Stanów Zjednoczonych) korzysta z odpowiednich mechanizmów
zgodności w postaci standardowych klauzul umownych dla zapewnienia standardów ochrony danych osobowych przewidzianych przez RODO.


7. Za pomocą swojej przeglądarki internetowej Użytkownik może w każdym momencie wyłączyć bądź ograniczyć możliwość zapisywania plików cookies.

8. Użytkownik może usunąć pliki cookies ręcznie w sposób wskazany na stronie internetowej producenta przeglądarki internetowej, z jakiej korzysta
Użytkownik, bądź w menu pomocy tej przeglądarki.


9. Zablokowanie możliwości przechowywania plików cookies lub zmiany ustawień w zakresie ich gromadzenia mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych narzędzi udostępnianych w ramach strony internetowej, w tym z możliwości złożenia Zamówienia.

10. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach strony internetowej umożliwiają wycofanie zgody na pobieranie i wykorzystywanie przez nie danych przetwarzanych w celu dopasowania reklam opartych na aktywności Użytkownika.

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 

1. Klient i Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, w tym do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, jak również uzyskania kopii tych danych. 

2. Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji konta klienta mają prawo do wglądu, modyfikacji i usuwania swoich danych osobowych.

3. Każdy Użytkownik ma również prawo do żądania sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.


4. Klient i Użytkownik poprzez zaakceptowanie zaproponowanych przez Administratora oświadczeń zawartych w formularzach może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych.

5. Klient i Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Klient bądź Użytkownik, który chce skorzystać ze swoich uprawnień może w każdej chwili przesłać stosowne żądania w tym zakresie na adres siedziby Administratora lub na adres email: bok@wamagold.com bądź kontaktując się telefonicznie pod numerem 48 42 715 89 64.

7. Usunięcie bądź ograniczenie przetwarzania danych osobowych Klienta bądź Użytkownika może spowodować brak możliwości realizacji zamówienia lub korzystania z usług świadczonych droga elektroniczną czy innych funkcjonalności strony internetowej.

8. Jeżeli Klient bądź Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy związane z ochroną danych
osobowych, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 

V.    PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

 

1. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie i wadze, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia zgodności przetwarzania
danych osobowych Klientów i Użytkowników z zasadami ochrony danych osobowych.


2. Administrator może przekazać, a w uzasadnionych przypadkach również ustawowy obowiązek przekazać, dane osobowe Klientów bądź Użytkowników organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3. Administrator może powierzać podmiotom zewnętrznym przetwarzanie danych osobowych Klientów i Użytkowników lub udostępniać te dane wyłącznie za zgodą osób, których dane dotyczą, chyba że przetwarzanie to pozostaje w związku z realizacją umowy sprzedaży i innych usług na rzecz Klientów bądź Użytkowników. Podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów powierzenia wyłącznie w zakresie określonym w przedmiotowych umowach.

 

VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Polityki Prywatności w każdym czasie.

2. Nowe wersje Polityki Prywatności będą każdorazowo publikowane na stronie internetowej www.wamagold.com i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

3. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą wskazane na stronie internetowej w formie stosownego komunikatu.

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy Ustawy oraz RODO.

5. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2023 r.